รายการข้อตกลงการยอมรับร่วมกันสำหรับคุณสมบัติทางวิชาชีพของเอเปค (The APEC Inventory of Mutual Recognition Agreements for Professional Qualifications)

Aug 24 , 2021.

ศูนย์เอเปคศึกษาของออสเตรเลียได้เผยแพร่ฐานข้อมูลและรายการข้อตกลงการยอมรับร่วมกันสำหรับคุณสมบัติทางวิชาชีพของเอเปค (The APEC Inventory of Mutual Recognition Agreements for Professional Qualifications) โดยการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและร่วมสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาและเปรู

วัตถุประสงค์หลักของรายการข้อตกลง คือ การเพิ่มความโปร่งใส การปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน (mutual recognition agreements: MRA) ในเอเปคสำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย ทั้งบริษัท อุตสาหกรรมและรัฐบาล ในปัจจุบัน ณ วันที่ 12 สิงหาคม 202 ข้อตกลงร่วมกันประกอบด้วยข้อตกลงกว่า 178 ฉบับ ทำให้เป็นฐานข้อมูล MRA ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก

ข้อมูลในรายการต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย

  • อาชีพที่ครอบคลุม (the occupations covered)
  • เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง (the economies involved)
  • ข้อตกลง (the agreement title)
  • ปีที่สัญญามีผลใช้บังคับ (the year the agreement entered into force)
  • ข้อมูลเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในแต่ละสมาชิกเศรษฐกิจ (a link to the competent authority in each economy)
  • ข้อมูลเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดการสมัครสำหรับการแสวงหาการยอมรับอย่างมืออาชีพ (a link to application details for professional seeking recognition)
  • ข้อมูลเชื่อมโยงไปยังข้อความข้อตกลง (หากมี) (a link to the agreement text, where available)
  • การประเมินระดับการยอมรับตามข้อตกลง (an assessment of the level of recognition afforded by the agreement)

นอกจากนี้ ฐานข้อมูลน้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและความรู้เกี่ยวกับประเภทของ MRA และข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงข้อตกลงที่ให้แนวทางในการยอมรับสำหรับบุคคลและบริษัท รายการข้อตกลงร่วมกันเป็นวิธีการง่าย ๆ ในการระบุ MRA ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานข้ามพรมแดนสำหรับรัฐบาลและหน่วยงานที่รับรอง และให้ภาพรวมของข้อตกลงทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งสามารถช่วยในการจัดลำดับความสำคัญและการพัฒนาข้อตกลงในอนาคตตลอดจนช่วยในการเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://aasc.knack.com/mra-inventory#home/