FTA ไทย-EFTA เจรจารอบแรก ตั้งเป้าสรุปผลภายใน 2 ปี

04 ก.ค. 2565 เวลา 10:23 น. ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

พาณิชย์ เจ้าภาพจัดการประชุม FTA ไทย-EFTA รอบแรก เจรจากลุ่มย่อย 16 หัวข้อ ไทยเสนอตั้งเป้าสรุปผลภายใน 2 ปี ส่วน EFTA จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรอบต่อไปช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากไทยได้ประกาศเปิดการเจรจาจัดทำความตกลง FTA ไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ซึ่งประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FTA ไทย-EFTA รอบแรกไปเมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายนที่ผ่าน โดยแบ่งการเจรจาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับหัวหน้าคณะเจรจา และการเจรจากลุ่มย่อยโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม 

สำหรับระดับหัวหน้าคณะเจรจา ได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมของการเจรจารอบแรก ทั้งประเด็นโครงสร้าง แนวทาง รูปแบบการเจรจา และแผนการเจรจาต่อไปในอนาคต โดยฝ่ายไทยเสนอให้ตั้งเป้าหมายให้สามารถสรุปผลการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี

FTA ไทย-EFTA เจรจารอบแรก  ตั้งเป้าสรุปผลภายใน 2 ปี

ส่วนการเจรจากลุ่มย่อย มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม โดยแบ่งเป็น 16 หัวข้อ ได้แก่ 1.การค้าสินค้า 2.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและความร่วมมือด้านศุลกากร 3.การอำนวยความสะดวกทางการค้า 4. มาตรการเยียวยาทางการค้า 5. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 6. มาตรการอุปสรรคเทคนิคต่อการค้า 7. การค้าบริการ 8. การลงทุน 9. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 10. ทรัพย์สินทางปัญญา 11. การแข่งขัน 12. การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 13. การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 14. ความร่วมมือด้านเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ 15.ข้อบททั่วไป ข้อบทสุดท้าย และข้อบทเชิงสถาบัน และ 16. การระงับข้อพิพาท

โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นและวางแผนงานสำหรับการเจรจารอบต่อไป รวมถึงจะมีการหารือระหว่างรอบในรายละเอียดที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้การเจรจามีความคืบหน้าโดยเร็ว ทั้งนี้ สำหรับการเจรจารอบต่อไป EFTA จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับในช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 65) การค้าระหว่างไทย และ EFTA มีมูลค่า 4,436.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไป EFTA มูลค่า 2,734.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล และนำเข้าจาก EFTA มูลค่า 1,702.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ เนื้อสัตว์สาหรับการบริโภค

Cr. ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล