ขอเชิญผู้สนใจร่วมการเสวนา APEC Media Focus Group: ครั้งที่ ๔: Smart City and Connectivity เมืองอัจฉริยะ ความเชื่อมโยง

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดโดย กต. และ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น @khonkeanunivers

วันพุธที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้อง M301 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยนานาชาติ

Cr. กระทรวงการต่างประเทศ