กัมพูชาเรียกร้องยกระดับความร่วมมืออาเซียนสกัดโควิด-19

8 กันยายน 2563 4:51 pm สำนักข่าวไทย

พนมเปญ 8 ก.ย. – สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาเรียกร้องให้ส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างนานาชาติเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชากล่าวระหว่างการประชุมทางไกลสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 41ว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น ความวิตกกังวลด้านสาธารณสุข การรวมตัวของประชาชน การหยุดชะงักของห่วงโซอุปทานทั่วโลก ตลอดจนผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรง จึงจำเป็นต้องยกระดับความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวของนานาชาติเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศอาเซียน ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชายังระบุเพิ่มเติมว่า กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงทีจากความร่วมมือในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงความรู้และข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชายังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การต่อสู้กับโรคโควิด-19 จำเป็นต้องอาศัยกองทุน การจัดหาอุปกรณ์ และทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น วัฒนธรรมการแบ่งปัน ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง.

CR: สำนักข่าวไทย