ญี่ปุ่นประกาศกฤษฎีกา ปลดเกาหลีใต้ออกจากสถานะพิเศษทางการค้า

Aug 07 ,2019. NHK World.

คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้ขยับเข้าใกล้ การปลดเกาหลีใต้ออกจากสถานะพิเศษทางการค้า

เจ้าหน้าที่ได้ประกาศกฤษฎีกาในเช้าวันพุธที่ 7 สิงหาคม เพื่อยืนยันว่าเกาหลีใต้จะถูกถอนออกจากบัญชีรายชื่อประเทศ ที่ได้รับสิทธิในการใช้ขั้นตอนการควบคุมการส่งออกแบบง่าย กฤษฎีกานี้จะมีผลในวันที่ 28 สิงหาคม

หลังจากมีผลบังคับใช้แล้ว บริษัทต่าง ๆ ของญี่ปุ่นที่ค้าขายกับเกาหลีใต้ จะต้องยื่นขออนุญาตทุกครั้งที่ต้องการส่งออกวัสดุควบคุม ที่อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารได้ วัสดุเหล่านี้รวมถึงเครื่องมือจักรกล และคาร์บอน ไฟเบอร์

วัสดุต่าง ๆ หลายอย่างที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ระบุว่าสามารถปรับใช้ในทางการทหารได้ ก็อาจจะเข้าข่ายที่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อนจะส่งออกด้วย

CR: NHK World