รมต.ต่างประเทศจีน ระบุ แม่น้ำโขงในจีนก็แห้งแล้งเช่นกัน

Aug 2, 2019. Last update Aug 2, 2019 21:20

รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระบุแม่น้ำโขงตอนบนก็แห้งแล้งเช่นกัน ที่ผ่านมาจีนได้เพิ่มปริมาณปล่อยน้ำให้แม่น้ำโขงตอนล่างเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายหวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวถึงมุมมองต่อประเด็นความแห้งแล้งของแม่น้ำโขง ระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม คือ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครั้งที่ 20 ที่กรุงเทพมหานคร

นายหวังอี้ระบุว่า แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทั้งประชาชนจีนและประชาชนกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งสองฝ่ายต่างมีชะตาร่วมกัน ทั้งประเทศในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของแม่น้ำได้ดำเนินความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกันมาโดยตลอด จนกลายเป็นเนื้อหาสำคัญของกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขง ( Mekong-Lancang Cooperation – MLC) เราได้ทราบว่า ปีนี้บริเวณตอนล่างของแม่น้ำโขงเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งความจริงแล้วไม่เพียงแค่พื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำโขงเท่านั้น แต่พื้นที่ตอนบนของแม่น้ำโขงซึ่งก็คือแม่น้ำล้านช้างก็ประสบสถานการณ์น้ำแล้งเช่นกัน

“เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นของประเทศแถบตอนล่างของแม่น้ำโขงแล้ว ประเทศจีนก้าวข้ามความยากลำบากของตนเอง ได้เพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำให้กับพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำโขงในปริมาณที่มากกว่ามาตรฐาน โดยหวังว่า มาตรการที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีนี้จะสามารถบรรเทาสถานการณ์น้ำแล้งของพื้นที่ตอนล่างแม่น้ำโขงได้”

นอกจากนี้ นายหวังอี้ยังชี้แจงว่า ปริมาณน้ำไหลผ่านของแม่น้ำล้านช้างคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 13.5 ของปริมาณน้ำไหลผ่านของแม่น้ำโขง ส่วนปริมาณน้ำในลุ่มน้ำโขงโดยรวมนั้นได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำไหลเข้าจากแม่น้ำสาขาตอนล่างและปริมาณน้ำฝนที่ลดน้อยลงเป็นหลัก 

นายหวังอี้ระบุด้วยว่า บางประเทศที่มิได้อยู่ในภูมิภาคนี้ ไม่ตระหนักถึงสภาพที่แท้จริง แต่กลับกล่าวคำพูดที่ไร้ความรับผิดชอบ เชื่อว่าจะไม่ได้รับการเห็นพ้องจากประเทศแถบตอนล่างของแม่น้ำโขง

CR:VoiceTV