การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง

อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 17:39:35 น.

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 30 กรกฎาคม 2562

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารทั้ง 6 ฉบับ และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้ง 4 กรอบความร่วมมือ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองเอกสารดังกล่าวตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

ร่างเอกสารทั้ง 6 ฉบับ ประกอบด้วย

(1) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 12 (Joint Statement on the 12th Ministerial Meeting of the Lower Mekong Initiative)

(2) ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการสร้างเสริมการประสานงานระหว่างมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Draft Joint Statement on Strengthening Coordination among the Friends of the Lower Mekong)

(3) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา ครั้งที่ 10 (Draft Joint Ministerial Statement for the 10th Mekong – Ganga Cooperation Ministerial Meeting)

(4) ร่างแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา ปี ค.ศ. 2019 – 2022 (Draft Mekong-Ganga Cooperation Plan of Action 2019 – 2022)

(5) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 9 (Draft Co – Chairs’ Statement of the 9th Mekong – ROK Foreign Ministers’ Meeting) และ

(6) ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 (Draft Co – Chair’s Statement of the 12th Mekong – Japan Foreign Ministers’ Meeting)

ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้ง 4 กรอบความร่วมมือดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 กรกฎาคม 2562