ค้าชายแดนและผ่านแดน 3 เดือนโตถึงร้อยละ 19.31

03/05/2564 15:55 สำนักข่าวไทย

นนทบุรี 3 พ.ค. – อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดน ในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ เติบโตต่อเนื่องถึงร้อยละ 19.31 มีมูลค่ากว่า 383,576 ล้านบาท ย้ำมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย พร้อมเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเป็น 46 แห่ง ช่วยยอดการค้าไทยเพิ่มขึ้นได้หลังจากนี้

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่ารวม 383,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.31 ซึ่งเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการส่งออกในภาพรวม แบ่งเป็นการส่งออก 225,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.50 และการนำเข้า 157,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.65 ได้ดุลการค้า 68,385 ล้านบาท หากแยกเฉพาะการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา มีมูลค่า 222,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.57 แบ่งเป็นการส่งออก 136,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.07 และนำเข้า 86,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.83 และการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และอื่นๆ มีมูลค่า 160,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.06 แบ่งเป็นการส่งออก 89,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.08 และนำเข้า 71,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.03

         อย่างไรก็ตาม พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 145,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.74 รองลงมา คือ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า 144,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.00 กัมพูชามีมูลค่าการค้า 47,554 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.76 และเมียนมา มีมูลค่าการค้า 45,739 ล้านบาท ลดลง 7.07% โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตลาดมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และรถยนต์และส่วนประกอบ ตลาด สปป.ลาว ได้แก่ ทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป น้ำมันดีเซล และรถยนต์นั่ง ตลาดกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ตลาดเมียนมา ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องเทศและสมุนไพร สินค้านำเข้าสำคัญจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและวัตถุดิบต่างๆ เช่น ผัก ธัญพืช สัตว์น้ำ เทปแม่เหล็ก ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิง (ไฟฟ้า) และอะลูมิเนียม

         นอกจากนี้ โดยการค้าผ่านแดน จีนยังเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 1 มีมูลค่าการค้า 67,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.14 รองลงมา คือ สิงคโปร์ มีมูลค่าการค้า 26,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.95 เวียดนาม มีมูลค่าการค้ารวม 16,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.39 และอื่นๆ เช่น สหรัฐ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีมูลค่าการค้า 51,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.71 ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญไปจีน ได้แก่ ยางพารา ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง และผลิตภัณฑ์ยาง สิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า เวียดนาม ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด สินค้านำเข้าสำคัญจากจีน สิงคโปร์ และเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและวัตถุดิบขั้นกลางต่างๆ เช่น พืชและผลิตภัณฑ์ สินค้าชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า สารหอมระเหย และเคมีภัณฑ์

         ทั้งนี้ การเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า ณ วันที่ 1 เม.ย.64 ไทยเปิดทำการจุดผ่านแดนทั้งสิ้น 46 แห่ง เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนก.พ.2564 จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วยด้านชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด 1 แห่ง คือ 1.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง และด้านชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง คือ 1.จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น 2.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเสาหิน 3.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ 4.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง และ 5.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านน้ำเพียงดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนเพิ่มขึ้นได้หลังจากนี้ไป เพราะโดยรวมสินค้าไทยเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านต่อเนื่อง.

Cr. สำนักข่าวไทย