ครม.เห็นชอบ MOU ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไทย-รัสเซีย

02 มี.ค. 64 15:27 Infoquest

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและกระชับความสัมพันธ์ รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์ระหว่างไทยและรัสเซีย โดยดำเนินการเพื่อบรรลุความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้

1. พัฒนามาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น เพิ่มความหลากหลายและส่งเสริมการค้าสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงและสินค้านวัตกรรม สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป รวมถึงช่วยเหลือภาคธุรกิจในการแสวงหาสินค้าเฉพาะกลุ่มและตลาดใหม่

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของการค้าระหว่างสองประเทศ เพื่อเตรียมคำแนะนำในการกำจัดอุปสรรคทางการค้า รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์การค้าและเศรษฐกิจ

3. สร้างสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เท่าเทียม ระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการอำนวยความสะดวกของสินค้าและบริการ ในการเข้าถึงของตลาดทั้งสองฝ่ายอย่างไม่เลือกปฏิบัติ

4.เพิ่มเติมมาตรการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของภาคเอกชน เกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญด้านต่างๆ

อาทิ 1) กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ 2) มาตรการสนับสนุนสำหรับบริษัทส่งออกที่สนใจจดทะเบียนในประเทศทั้งสองฝ่าย 3) วิธีการสนับสนุนรวมถึงกลไกในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาด 4) ข้อมูลเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และพื้นที่การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดำเนินการในประเทศ 5) ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมของภาคธุรกิจ เช่น การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา จับคู่ธุรกิจ การนำเสนอสินค้า เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่แนวปฏิบัติต่อกัน 6) โอกาสความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้านนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค รวมถึงระหว่างอาเซียนและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และด้านอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-รัสเซีย ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2566 และมีการหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือรายสาขาที่แต่ละประเทศมีศักยภาพ

อาทิ 1.การเกษตร ไทยเสนอให้รัสเซียพิจารณานำเข้าสินค้าเกษตรและยางพาราของไทย 2.อุตสาหกรรม สนับสนุนให้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทย-รัสเซีย 3.เทคโนโลยี รัสเซียสนใจจะร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง กับกระทรวงการอุดมศึกษาของไทย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น Quantum Engineering, Terahertz, Exoskeleton, DNA and Data Storage, Artificial Photosynthesis และ Nano Robotic

4.ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ส่งเสริมกิจกรรมภาคธุรกิจผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเช่นจับคู่ธุรกิจออนไลน์และ Visual Trade Fair 5.ความร่วมมือระดับพหุภาคีและภูมิภาค ไทยขอให้รัสเซียสนับสนุนการเจรจา FTA ระหว่างไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 6.การเงินการธนาคาร รัสเซียขอให้ไทยสนับการใช้บัตรเครดิต MIR CARD เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวรัสเซีย 7.การท่องเที่ยว เร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์