‘พาณิชย์’ เร่งหาข้อสรุป ตั้งกองทุน FTA ก่อนเสนอคลัง

17 Feb 2021 14:21 น. ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์ เร่งสรุปขอจัดตั้งกองทุน FTA เสนอคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนฯ ก่อนขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง เน้นย้ำจะเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ

นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า  ขณะที่การจัดตั้งกองทุน FTA ล่าสุด กรมฯ ได้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอการขอตั้งกองทุนเอฟทีเอใกล้เสร็จแล้ว  โดยจะเร่งนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานพิจารณา ก่อนเสนอ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อขอความเห็นชอบให้เสนอเรื่องการตั้งกองทุนเอฟทีเอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบในหลักการ กรมฯ จะนำร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งกองทุนเอฟทีเอเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาตามกระบวนการตรากฎหมายต่อไป

‘พาณิชย์’ เร่งหาข้อสรุป  ตั้งกองทุน FTA ก่อนเสนอคลัง

‘พาณิชย์’ เร่งหาข้อสรุป ตั้งกองทุน FTA ก่อนเสนอคลัง

อย่างไรก็ดี  สำหรับกรอบประเด็นสำคัญในการจัดตั้งกองทุน  ได้มีการศึกษาและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน  การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ เงินจ่ายขาด  และเงินหมุนเวียน  โดยจะมีหน่วยงานข้อกลางที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาควิชาการ หรือธนาคารของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นตัวกลางสำหรับประสานงานและเสนอคำขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยบริหารกองทุนเอฟทีเอ

โดยประเด็นอื่นๆ เช่น  เรื่องแหล่งเงินทุน  นอกเหนือจากเงินทุนประเดิมของรัฐบาลและงบประมาณประจำปี  อีกทั้ง ยังเป็นข้อแนะนำจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของรัฐสภา ที่เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอด้ว

“ ขณะนี้กรมฯ เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเรื่องแหล่งเงินทุน เนื่องจาก การตั้งกองทุนจำเป็นต้องมีรายได้จากแหล่งอื่นเสริม เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการบริหารและยั่งยืนในการดำเนินงาน นอกเหนือจากเงินทุนประเดิมของรัฐบาลและงบประมาณประจำปี ซึ่งหากได้ข้อสรุป กรมฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ก่อนเสนอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อขอความเห็นชอบให้เสนอเรื่องการตั้งกองทุนเอฟทีเอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบในหลักการ กรมฯ จะนำร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งกองทุนเอฟทีเอเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาตามกระบวนการตรากฎหมายต่อไป”

ทั้งนี้แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เป็นเสียงเรียกร้องจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรระหว่างการลงพื้นที่ของกรมฯ เพื่อให้มีกลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี อีกทั้งยังเป็นข้อแนะนำจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของรัฐสภา ที่เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอด้วย

Cr. ฐานเศรษฐกิจ