ก.ล.ต.ประชุมตลาดทุนอาเซียน กำหนดแผนงานระยะ 5 ปี พัฒนาตลาดทุนยั่งยืน

15 ธ.ค. 63 10:10 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

  ก.ล.ต.ร่วมประชุมตลาดทุนอาเซียนหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ พร้อมเห็นชอบข้อสรุปแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนปี 64-68 เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้ฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่งยืน รับมือกับการเปลี่ยนแปลง

  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 33 ผ่าน VDO Conference Call เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม

  โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้ ACMF ให้สอดคล้องกัน อันจะนำไปสู่การย กระดับมาตรฐาน ดึงดูดการลงทุนและเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงได้เห็นชอบต่อข้อสรุปของแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนระหว่างปี 2564 – 2568 (ACMF Action Plan 2021 – 2025) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้ฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่งยืน มีความครอบคลุมทุกภาคส่วน และมีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน โดยจะรายงานและขอความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งถัดไป

  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้การเกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ ความคืบหน้าของแผนงานที่จะเริ่มดำเนินการก่อนในระยะ 5 ปีแรก (key priorities) ภายใต้ ACMF Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Market การริเริ่มสร้างความร่วมมือกับ Climate Bond Initiative เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาแนวทางส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน และการหารือถึงแนวทางการศึกษาและพัฒนา green, sustainable, and transitional ASEAN taxonomy

  สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอให้สมาชิกพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงประเด็น Business and Human Rights ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ด้วย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะประธานคณะทำงานภายใต้กรอบ ASEAN Collective Investment Schemes ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าของการจัดทำและเตรียมการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อรับหน่วยงานกำกับดูแล

  ตลาดทุนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้าเป็นภาคีเพิ่มเติม ในกรอบการดำเนินงานดังกล่าว ที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 64 ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard ครั้งที่ 6 รวมถึงได้ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของบรูไนดารุสซาลามที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธาน ACMF และจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ACMF ในช่วงปี 64

  ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าว สอดรับกับการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างประเทศ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 60-64) รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. (ปี 63-65)

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 
Cr.Efinancethai