อาเซียน-เกาหลี มุ่งสร้างความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

26 พฤศจิกายน 2019 กรมประชาสัมพันธ์

(26 พ.ย. 2562) เวลา 15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครปูซาน) ณ อาคารการประชุม ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซาน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมในการแถลงข่าวผลการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้ผู้นำอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมรับรองถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความเป็นหุ้นส่วน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ในอนาคตอาเซียนยินดีที่สาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนการดำเนินการตามเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on Indo-Pacific: AOIP) โดยมีผลลัพธ์ที่สำคัญของการประชุม ดังนี้

1.อาเซียน-เกาหลี มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ใน 3 ประเด็น ได้แก่

1) ความมั่นคงที่ยั่งยืนและความมั่นคงของมนุษย์

2) เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

3)สังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

2. อาเซียน-เกาหลี เห็นพ้องใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ใน 3 ประเด็นสำคัญ การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ การสร้างความเชื่อมโยงบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนและการผสานความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค และการลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสริมสร้างความเชื่อมโยง

3. อาเซียน-เกาหลี เห็นพ้องใช้ประโยชน์จากโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่เข้มแข็งและมีอาเซียนเป็นแกนกลาง ในการจัดการปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ โดยผลักดันกระบวนการหารือและเสริมสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีที่มีพลวัต และหวังว่า ทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

4. อาเซียน-เกาหลี พร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ มากขึ้น โดยในบริบทความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลทั้งสองได้ลงนามบันทึกความเข้าใจที่ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและครอบคลุมสาขาใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น

ที่มา http://www.thaigov.go.th

CR: กรมประชาสัมพันธ์