IMF ระบุว่าญี่ปุ่นควรเพิ่มภาษีผู้บริโภคขึ้นอีก

NOV 26 , 2019. NHK World

นางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF กล่าวว่า ญี่ปุ่นควรปรับภาษีผู้บริโภคขึ้นอีกเพื่อเพิ่มงบประมาณสำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเธอระบุถึงเรื่องนี้ที่กรุงโตเกียว

นางกอร์เกียวาระบุว่า ความสามารถในการฟื้นตัวของญี่ปุ่นจะถูกทดสอบจากเศรษฐกิจโลกที่หดตัวลงเป็นอย่างแรก และจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะกลาง อีกทั้งจากแนวโน้มด้านประชากรญี่ปุ่นเอง

ญี่ปุ่นได้ปรับภาษีผู้บริโภคขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 เมื่อเดือนที่แล้ว

นางกอร์เกียวาระบุว่า IMF คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงของญี่ปุ่นจะโตร้อยละ 0.8 ในปี 2562 และร้อยละ 0.5 ในปีถัดไป

IMF ระบุว่า อัตราภาษีผู้บริโภคควรทยอยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 ภายในปี 2573 และเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2593

นอกจากนี้ยังระบุว่า ญี่ปุ่นยังจำเป็นต้องส่งเสริมการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงาน

CR: NHK World