ประเด็นสำคัญ 5 ข้อ ในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของเวียดนาม ปี 2563

19 พฤศจิกายน 2019 ศูนย์ข้อมูลข่าวอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นาย Nguyen Quoc Dung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเลขาธิการคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเวียดนาม ปี 2563 ได้กล่าวเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของเวียดนาม ปี 2563 ณ งานแถลงข่าวนานาชาติเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม ปี2563 กรุงฮานอย สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2563 จะเป็นปีที่สำคัญของอาเซียนในการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการสร้างประชาคมอาเซียนระหว่างปี 2558 – 2568 และครบรอบ 25 ปี การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของเวียดนาม

2. เวียดนามได้เลือกใช้แนวคิด “เชื่อมโยงและตอบสนอง (Cohesive and Responsive)” ในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2563 เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดจากการพัฒนาของสังคมโลกในปัจจุบัน รวมทั้งจะสร้างประชาคมอาเซียนให้แข็งแกร่งและเชื่อมโยงระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของอาเซียน พร้อมกับเน้นย้ำประเด็นสำคัญ 5 ข้อ ดังนี้

– ประการแรก – เวียดนามจะส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของอาเซียนในด้านการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาค โดยยึดหลักการเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือภายในภูมิภาค เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค

– ประการที่สอง – ส่งเสริมความเชื่อมโยงและการปรับตัวในภูมิภาค นำโอกาสและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ลดช่องว่างการพัฒนา สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง และเพิ่มการบริการสังคมแก่ประชากรกลุ่มเปราะบาง (vulnerable groups)

– ประการที่สาม – สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน ผ่านการสร้างค่านิยมร่วมของอาเซียน และส่งเสริมให้เป็นที่นิยม

– ประการที่สี่ – สนับสนุนความร่วมมือด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนานาประเทศทั่วโลก และส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก 

– ประการที่ห้า – พัฒนาวิธีการปรับตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอาเซียน รวมถึงการปรับโครงสร้างของอาเซียน

3. ในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2563 เวียดนามจะจัดการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ กว่า 300 รายการ เช่น การประชุมสุดยอดในช่วงเดือนเมษายน – พฤศจิกายน การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ในเดือนสิงหาคม รวมถึงการประชุมอื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือสามเสาหลัก ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม

ที่มา 

https://en.nhandan.com.vn/politics/item/8134902-international-press-conference-on-vietnam-s-asean-chair-year-2020.html

เรียบเรียงและอินโฟกราฟิก : ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

CR: กรมประชาสัมพันธ์