การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562. กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 The Honourable Dato Seri Paduka Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม และนาง Kang Kyung-wha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร 

ที่ประชุมรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงนโยบายของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับอาเซียนในทุกมิติ (New Southern Policy) และว่า ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีได้เยือนประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศแล้ว และมีแผนจะเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนให้ครบทั้ง 10 ประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีในฐานะคู่เจรจาจะครบรอบ 30 ปีในปีนี้ และจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ นครปูซาน ภายใต้หัวข้อ “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ ความมั่งคั่งเพื่อประชาชน” โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ยกร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2021 – 2025 ให้เป็นไปตามถ้อยแถลงอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพ ความมั่งคง และความเป็นหุ้นส่วนที่จะประกาศในการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างเวทีที่มีอาเซียนเป็นแกนนำ และการประชุม G20 และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศ อาทิ ความตึงเครียดทางการค้า สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ทะเลจีนใต้ และมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคง อาทิ การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงไซเบอร์ และความมั่นคงทางทะเล เพื่อเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพัฒนาขีดความสามารถมากขึ้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ความเชื่อมโยง เมืองอัจฉริยะ และความเป็นไปได้ที่จะให้มีการสรุปการเจรจาในคณะทำงานว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีด้านการบริการทางอากาศในภูมิภาค 

สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศหุ้นส่วนรายสาขาของอาเซียนเมื่อปี 2532 และได้รับสถานะประเทศคู่เจรจาเมื่อปี 2534 ต่อมา ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่กรุงฮานอย ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีได้รับการยกระดับเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ และในโอกาสเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้รับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพและความมั่นคง และแผนปฏิบัติการอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2011-2015 

สาธารณรัฐเกาหลีเปิดสำนักงานคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เมื่อตุลาคม 2555 ปัจจุบันบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 

CR:กระทรวงการต่างประเทศ