การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-อินเดีย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ Dr. Subrahmanyam Jaishankar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย ได้เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร

            การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างอาเซียน-อินเดียในทุกมิติ และรับทราบความจำเป็นที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดียใหม่ในปีหน้า ภายหลังจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ค.ศ. 2016-2020 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน  ที่ประชุมรับทราบความสอดคล้องระหว่างมุมมองของอาเซียนและมุมมองของอินเดียต่ออินโด-แปซิฟิก รวมทั้งการเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดีย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาค อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาให้แก่รัฐยะไข่ และสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ที่ประชุมได้สนับสนุนการขยายความเชื่อมโยงทางบกและอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านโครงการถนนสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย โครงการ Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project และภาคการบิน สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของอาเซียนและอินเดีย การเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

          ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดียให้ก้าวหน้า และสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย

CR:กระทรวงการต่างประเทศ