การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย

อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 UPDATE 18:08:46 น. กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสที่นายลาฟรอฟเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

            ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียต่างแสดงความพึงพอใจกับบรรยากาศของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่มีพลวัตเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเยือนและการพบหารืออย่างสม่ำเสมอในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศ และล่าสุดได้แก่ การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

           ในประเด็นทวิภาคี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นควรผลักดันผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๗ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และแสดงความพอใจต่อความคืบหน้าของความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อาทิ การจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านการส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ ๑๐ การจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยรุ่น Kamov จากรัสเซีย จำนวน ๒ ลำ และการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับสำนักงานป้องกันการทุจริตประจำสำนักประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นต้น พร้อมทั้ง เห็นควรผลักดันให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายเร่งรัดการจัดประชุมคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ คณะทำงานร่วมในสาขาต่าง ๆ ภายในปีนี้ อาทิ ด้านการค้าและเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร การท่องเที่ยว พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และเห็นควรส่งเสริมความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ เพิ่มเติม อาทิ  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความมั่นคง การศึกษา รวมทั้งแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดงาน Thai-Russian Business Forum ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และงาน Forum on Digital Cooperation ในวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประเทศไทยด้วย

           ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้รัสเซียพิจารณานำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งหาทางลดมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะการเร่งรัดตรวจสอบโรงงานสินค้าประมงและปศุสัตว์ของทั้งสองฝ่ายที่ยังคั่งค้าง ตลอดจนเชิญชวนให้รัสเซียพิจารณาเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และอุตสาหกรรม S-Curve ในสาขาที่ฝ่ายรัสเซียเชี่ยวชาญ เช่น อุตสาหกรรมอวกาศ อุตสาหกรรมการบิน เทคโนโลยีดิจิทัล และเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  รวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากรัสเซียในผลักด้านการเริ่มต้นกระบวนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียให้เกิดขึ้นโดยเร็วด้วย 

         นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือในกรอบอาเซียน สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก และความร่วมมือภายใต้กรอบสหประชาชาติ เป็นต้น ในการนี้ ฝ่ายไทยยังได้เชิญชวนให้รัสเซียส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASEAN Smart Cities Network Conference and Exhibition และ ASEM Seminar on Enhancing Human Capital for Sustainable Digital Connectivity ซึ่งจะจัดที่ประเทศไทยในเดือนสิงหาคม และตุลาคม ๒๕๖๒ ตามลำดับด้วย

CR:กระทรวงการต่างประเทศ