พาณิชย์ เตรียมถกปลัดเศรษฐกิจอาเซียนทบทวนแผน AEC Blueprint 2025

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) — พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 11:01:50 น.


นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI) ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โดยปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศจะพบหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ ทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (Mid-Term Review of the AEC Blueprint 2025) และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ จากการประชุมครั้งที่แล้ว เช่น ระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน และการกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจา FTA ของอาเซียน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การหารือของ HLTF-EI เป็นการหารือในประเด็นเชิงนโยบายที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไปในอนาคต ซึ่งขณะนี้ถือว่าอาเซียนมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจตาม AEC Blueprint 2025 มาได้ครึ่งทางนับตั้งแต่การเข้าสู่ AEC ในปี 2558 จึงต้องมีการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีความคืบหน้าตามแผนงานไปมากน้อยเพียงใด รวมทั้งประเมินสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าโลกที่จะส่งผลต่อการรวมกลุ่มของอาเซียนในอนาคต เพื่อจะได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

โดยในส่วนของเศรษฐกิจนั้น อาเซียนมีงาน 5 ด้านหลักที่ต้องประเมินความสำเร็จ คือ

1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน รวมถึงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าและการปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ที่จะช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี

2) การมีนโยบายและกฎระเบียบที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค เช่น นโยบายด้านการแข่งขันทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพย์สินทางปัญญา

3) ความร่วมมือระหว่างสาขาเศรษฐกิจ เช่น ด้านการขนส่ง โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะต้องมีการดำเนินงานร่วมกันมากขึ้น

4) การดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ได้แก่ การเสริมสร้างบทบาทของ SMEs และความร่วมมือกับภาคเอกชน และ

5) การบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก ได้แก่ การจัดทำรวมทั้งยกระดับ FTA ที่อาเซียนมีอยู่กับคู่ค้านอกภูมิภาคของอาเซียน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คณะทำงานฯ จะหารือเรื่องความคืบหน้าการศึกษาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักสากลต่อไป โดยผลการศึกษาจะเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบในการประชุมปลายปีนี้ รวมทั้งจะได้หารือถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับคู่ค้านอกภูมิภาค เพื่อใช้ประเมินคู่ค้าที่อาจเป็นคู่เจรจา FTA ของอาเซียนในอนาคต ตลอดจนหารือรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะต้องดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ (Priority Economic Deliverable) 3 ด้าน รวม 13 ประเด็น

ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 113,934 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2560 โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในปี 2561 มูลค่า 68,437 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,497 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเกินดุล 22,940 ล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วน 27% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย


–อินโฟเควสท์ โดย พณฦ/ธนวัฏ/รัชดา

CR: Infoqust