ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ช่วง 22-23 มิ.ย.62

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) — พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 10:18:26 น.

CR:GRAPHIC – https://thailand.prd.go.th/1700/ewt/thailand/ewt_news.php?nid=8064&filename=index

กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรม The Athenee

สำหรับแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ Advancing Partnership for Sustainability หรือ”ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

1. หนึ่ง ‘การก้าวไกล’ (Advancing) โดยให้อาเซียนมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด และความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะสำหรับ MSMEs เพื่อก้าวไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN)

2. สอง ‘การร่วมมือ ร่วมใจ’ (Partnership)
ผ่านการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนและกับประเทศคู่เจรจาและประชาคมโลกโดยการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนบวกหนึ่ง และโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยคำนึงถึงความสมดุลและประโยชน์ต่อประชาชน และเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการนี้ ตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับอาเซียนคือการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ การเชื่อมโยงประชาชน โดยเฉพาะในบริบทของปีวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2019 รวมถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อก้าวไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN)

3. สาม ‘ความยั่งยืน’ (Sustainability) กล่าวคือ การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืน ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและมีนวัตกรรมจะมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้

สำหรับกำหนดการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้
วันที่ 22 มิถุนายน 2562
09.00-10.30 น. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
09.00-13.00 น. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ
10.45-11.45 น. การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19
12.00-13.00 น. การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 23
15.30-06.35 น. การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน
การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน
การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
17.00-18.30 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ (Plenary)
19.00-21.00 น. งานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้นำอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน
วันที่ 23 มิถุนายน 2562
09.00-09.45 น. พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
10.00-12.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อย่างไม่เป็นทางการ (Retreat)
13.30-14.00 น. การแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน
14.45-15.45 น. การประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 12


–อินโฟเควสท์ โดย ฐานิสร์ ทองนอก/รัชดา/กษมาพร

แหล่งที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq03/3005017