About us

ประวัติความเป็นมาศูนย์ศึกษาเอเปค (Thai APEC Study Centre: TASC)

ศูนย์ศึกษาเอเปค (Thai APEC Study Centre: TASC) เป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในส่วนของวิชาการ ได้แก่ APEC Studies Center Consortium จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นชอบให้ตั้งศูนย์ศึกษาเอเปค ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยในเบื้องต้นศูนย์ฯ อยู่ภายใต้การบริหารของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – 2546) การจัดตั้งศูนย์ฯ นี้เป็นไปตามข้อผูกพันต่อที่ประชุม APEC Leader’s Education Initiatives ที่เมืองซีแอตเติ้ล ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยผู้นำสมาชิกเอเปคทั้ง 18 เขตเศรษฐกิจในขณะนั้น ได้มีฉันทามติให้สมาชิกทุกเขตเศรษฐกิจจัดตั้ง APEC Study Center ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ประสานงาน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มสมาชิกเอเปค รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการที่จะส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเอเปค ทั้งภายในประเทศและระหว่างสมาชิกด้วยกัน ปัจจุบันมี APEC Study Center ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย APEC Study Centers Consortium (ASCC) มากกว่า 50 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีการประชุมนำเสนอความเห็นทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official Meeting) เป็นผู้บรรยายและรายงานผลกับเจ้าภาพในทุก ๆ ปี

ต่อมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 มีมติให้ย้ายศูนย์ศึกษาเอเปคออกจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และจัดตั้งเป็น “ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เพื่อรองรับการขยายภารกิจให้ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า ศอภ.มธ และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า APEC and Regional  Cooperation Study Center, Thammasat University เรียกโดยย่อว่า ARCS-TU มีสำนักงานตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยให้มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย

ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” (International Cooperation Study Center, Thammasat University: ICSC) โดยให้ศูนย์ศึกษาเอเปคอยู่ภายใต้ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศฯ ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาเอเปคดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศฯ จนเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติให้มีการปรับโครงสร้างองค์กรของศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศฯ ใหม่ โดยรวมศูนย์ออสเตรเลียศึกษา (Australian Studies Centre) มาอยู่ภายใต้ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศฯ และให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” (Thammasat Institute for Study  of International Cooperation: TISIC) โดยมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ และอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐและได้ออก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559” ซึ่งกำหนดให้สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนเป็น “สถาบันอาณาบริเวณศึกษา” และรวมเอาศูนย์ศึกษาเอเปคเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันฯ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเปค (Thai APEC Study Centre: TASC)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย    รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเปค

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาเอเปคในปี 2018-2019
1.      ด้านการวิจัย

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ”

ศูนย์ศึกษาเอเปค ภายใต้สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุน” เสนอต่อ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเชิงสถาบันในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทย ทั้งการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการศึกษาเฉพาะความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและที่ประเทศไทยประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการบูรณาการวิธีการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในมิติสำคัญ ทั้งนี้ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการบูรณาการกลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยในภาพรวม อันนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่สำคัญในการบูรณาการกลไกเชิงสถาบันเฉพาะด้านของประเทศไทย

2.      ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ศูนย์ศึกษาเอเปค ภายใต้สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโครงการปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (MAPS) และโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Professionalism in the Local Government: the Roles and Functions of American City Managers” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้จัดการเมืองมืออาชีพในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม F332 อาคารอเนกประสงค์ 2 (อาคาร 60 ปี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประมาณ 42 คน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Professionalism in the Local Government: the Roles and Functions of
American City Managers”

Prof. Law Cheung Kwok, Senior Research Fellow-Global China Research Programme, Director Economic Policy Programme และ Director Policy-Aviation Policy and Research Center Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, The Chinese University of Hong Kong มาเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร MAPS ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนของประเทศจีน และญี่ปุ่นในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน

Prof. Law Cheung Kwok ผู้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร MAPS

            Dr.Denis Hew, APEC Secretariat Policy Support Unit มาเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร MAPS ในช่วงเดือนเมษายน 2561

Dr.Denis Hew ผู้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร MAPS
3.      ด้านวิเทศสัมพันธ์และการขยายเครือข่ายความร่วมมือ

Dr.Law Cheung Kwok, Senior Research Fellow-Global China Research Programme และ Co-Director Hong Kong APEC Study Centre, The Chinese University of Hong Kong ได้เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาเอเปคของไทยและฮ่องกง ณ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Dr.Law Cheung Kwok เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาเอเปคของไทยและฮ่องกง

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มอบหมายให้ Dr.Takashi Tsukamoto ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเปค เดินทางเข้าร่วมประชุม APEC Study Center Consortium 2018 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2561 ณ พอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกินี

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มอบหมายให้ Dr.Takashi Tsukamoto เข้าร่วมประชุม APEC Study Center Consortium 2018