เอเปคดำเนินนโยบายที่รับประกันการเข้าถึงการศึกษา การฝึกอบรมและงานที่เท่าเทียมกัน

คณะทำงานว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปค

ดีทรอยต์, สหรัฐอเมริกา

19 พฤษภาคม 2023

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการศึกษา แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันวางรากฐานสำหรับเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยการดำเนินนโยบายที่รับรองว่าทุกคนในเอเปคจะสามารถเข้าถึงการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน

Zhao Li หัวหน้าคณะทำงานว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคกล่าวว่า “ขณะที่เราเริ่มต้นทศวรรษใหม่นี้ เราพบว่าตัวเองอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ การระบาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทั่วโลกอย่างลึกซึ้ง เราเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับแนวทางที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้”

เขากล่าวเสริมว่า “เราต้องจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน โดยไม่เพียงแต่เพิ่มการเข้าถึงการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำเนินนโยบายพื้นฐานและโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียนของเรา”

การประชุมที่เมืองดีทรอยต์ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 คณะทำงานด้านความร่วมมือด้านนโยบายระดับภูมิภาคเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษาและแรงงาน พิจารณาวิธีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค ซึ่งรวมถึงการสำรวจความคิดริเริ่มที่สามารถปรับปรุงและปรับความสามารถให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคล สังคม และเศรษฐกิจ เร่งนวัตกรรมและเพิ่มการจ้างงาน

คณะทำงานตกลงที่จะประเมินและเชื่อมช่องว่างด้านทักษะให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพตลอดชีวิต เพื่อเตรียมแรงงานให้เพียงพอสำหรับโลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป คณะทำงานยังตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการเจรจาทางสังคมและมีส่วนร่วมกับพนักงานและนายจ้างเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของนโยบายที่ใช้อยู่

Zhao Li กล่าวว่า “เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องแน่ใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งในขณะที่เศรษฐกิจของภูมิภาคเรายังคงพัฒนาและปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นี่หมายถึงการขจัดอคติทางเพศ ทลายอุปสรรคของผู้พิการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงความหลากหลายและความครอบคลุม ความพยายามของเราควรมุ่งเน้นไปที่ประชากรที่ด้อยโอกาสในระบบเศรษฐกิจของเราโดยเฉพาะ”

ด้วยความตระหนักถึงความเร่งด่วนของการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะทำงานจึงได้สำรวจวิธีการทำให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นนั้นมีความครอบคลุม และการฝึกอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) และการยกระดับทักษะสามารถช่วยเตรียมแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

คณะทำงานยังได้แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีและนโยบายที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของแรงงาน ตลอดจนความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในยุคดิจิทัล เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ความพยายามในการเพิ่มทักษะของพนักงาน รวมถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความสามารถในการปรับตัวและการรู้เท่าทันดิจิทัล

Zhao Li สรุปว่า “ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัล จำเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพยังคงมีความเกี่ยวข้อง ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน”

ที่มา

APEC. (19 May 2023). APEC Pursues Policies Ensuring Equal Access to Education, Training and Jobs. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2023/apec-pursues-policies-ensuring-equal-access-to-education-training-and-jobs

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์