แถลงการณ์ของประธานการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมเอเปค ครั้งที่ 11 (Chair’s Statement of the 11th APEC Transportation Ministerial Meeting)

ดีทรอยต์, สหรัฐอเมริกา

19 พฤษภาคม 2023

การประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมเอเปค ครั้งที่ 11

เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกาแถลงการณ์ของประธานการประชุม

รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของเอเปกทุกคนเห็นชอบตามข้อ 1 – 15 และ 17 การสร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคน

          1. เรายืนยันคำมั่นของเราต่อวิสัยทัศน์ APEC Putrajaya 2040 ของ “ชุมชนเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง พลวัต ยืดหยุ่น และสงบสุขภายในปี 2040 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและคนรุ่นต่อไปในอนาคต” รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Aotearoa และเป้าหมายกรุงเทพฯ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)

          2. เราเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของการคมนาคมในการขับเคลื่อนการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ความพยายามของเราที่ต่อเนื่องในการทำให้ห่วงโซ่อุปทานเปิดกว้าง ปลอดภัยและยืดหยุ่น และการปรับปรุงการเชื่อมต่อทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในขณะที่สมาชิกของเรายังคงดำเนินการฟื้นฟูที่ปลอดภัย ครอบคลุม ยืดหยุ่นและยั่งยืนต่อไป

3. คณะทำงานด้านการคมนาคม: เรายืนยันบทบาทที่สำคัญของคณะทำงานด้านการคมนาคมของเอเปค (TPTWG) ต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกในภาคการขนส่ง ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค และการเสริมสร้างขีดความสามารถ และตระหนักว่า TPTWG ที่เข้มแข็งมีความสำคัญต่อการบรรลุผลร่วมกัน เป้าหมายการพัฒนาระบบขนส่งที่ปลอดภัย มั่นคง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เราชื่นชมความสำเร็จของ TPTWG รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กร เนื่องจากพยายามจัดการกับความท้าทายด้านการขนส่ง รวมถึงโอกาสใหม่ ๆ เราให้ TPTWG ทำงานต่อไปและสำรวจความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เราสนับสนุนให้กลุ่มดำเนินการค้นหาวิธีที่จะอยู่ในสถานะที่ดีในการจัดการกับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านการขนส่งที่ทันสมัย รวมถึงผ่านการสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาบุคลากร

4. เรายืนยันความมุ่งมั่นของเราต่อความร่วมมือข้ามเวทีของเอเปคเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งอุตสาหกรรมภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม

5. เรายืนยันความมุ่งมั่นของเราที่จะปรับปรุงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน รวมถึงการดำเนินการตามพิมพ์เขียวความเชื่อมโยงของเอเปค (APEC Connectivity Blueprint, 2015-2025) เราได้หารือถึงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ สถาบันและระหว่างบุคคล รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อดิจิทัล เรายังสังเกตการณ์การทำงานของ APEC Port Services Network, APEC Seafarers Excellence Network และ APEC Safe Passage Taskforce

6. เราสนับสนุนให้ TPTWG มีส่วนร่วมในประเด็นต่อไปนี้ในการประชุมและงานในอนาคต:

7. ห่วงโซ่อุปทานและการเชื่อมโยง: เราตระหนักถึงคุณค่าของความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานและการเชื่อมโยงเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานและการหยุดชะงักที่รวดเร็ว เราสนับสนุนความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงทางบก ทางทะเลและทางอากาศ เพื่อส่งมอบสภาพแวดล้อมการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดเผย ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใสและคาดการณ์ได้ เราเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ TPTWG ในการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เรายินดีรับข้อมูลจากอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงของภูมิภาค และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โอกาสและการสร้างงานให้มากขึ้น

8. เราเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรในห่วงโซ่อุปทานที่จำเป็น ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สมควรได้รับการยอมรับอย่างมีเกียรติ และผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานของห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภัยและความยืดหยุ่น

9. สภาพภูมิอากาศ: เราเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของภาคการขนส่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการขนส่งเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาที่ใหญ่ที่สุดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการปล่อย CO2 ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายกรุงเทพฯ “เอเปคมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในลักษณะที่ชัดเจน รับผิดชอบและครอบคลุม” การจัดการกับความท้าทายนี้ยังนำเสนอโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งใหม่ที่สะอาดและเป็นนวัตกรรมใหม่ และทำให้สมาชิกของเราเติบโต โดยการไล่ตามการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ เรากังวลถึงความมุ่งมั่นของเราในการหาเหตุผลที่เข้าข้างตนเองและยุติการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งเสริมการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง ในขณะเดียวกันก็ให้บริการด้านพลังงานที่จำเป็นแก่ผู้ที่ต้องการ

10. ในระหว่างการประชุมของเรา เราได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงและจับต้องได้สำหรับ TPTWG เช่น การกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานพาหนะขนาดเล็กที่ปล่อยมลพิษต่ำและเป็นศูนย์ (ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ปลั๊กอินไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง และอื่น ๆ) การอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน และพัฒนาการขนส่งทางทะเลที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นศูนย์และการลดคาร์บอนของท่าเรือเพื่อเป็นช่องทางสำหรับภูมิภาคเอเปคเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

11. เรายินดีกับการนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการบิน เราจะพยายามหาวิธีวัดความก้าวหน้าของเราและกระชับความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น ICAO และ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) นอกจากนี้ เรายังติดตามความสำคัญของการบรรลุผลที่ทะเยอทะยานในการประชุม IMO ครั้งที่ 80 ของคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (MEPC80) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ IMO ฉบับปรับปรุงว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือ รวมถึงระดับความมุ่งหมายที่เข้มแข็ง

12. เราตระหนักดีถึงผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง เช่น ชนพื้นเมือง ตามความเหมาะสม และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือชนบท มักแบกรับภาระที่ไม่สมส่วนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความพยายามในการฟื้นฟูให้มากขึ้น มีประสิทธิภาพ

13. ความครอบคลุมและความเท่าเทียมกันทางเพศ: เราเน้นย้ำความสำคัญของการทำให้แน่ใจว่านโยบายการขนส่ง การส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมที่เข้าถึงได้และปลอดภัย นโยบายและการลงทุนเหล่านี้ควรนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับทุกคน รวมถึงธุรกิจขนาดย่อม ขนาดเล็กและขนาดกลาง (MSMEs) ผู้หญิงและกลุ่มอื่น ๆ ที่ด้อยศักยภาพทางเศรษฐกิจ เช่น ชนพื้นเมืองตามความเหมาะสม คนพิการและผู้ที่มาจากพื้นที่ห่างไกลและชนบท ชุมชนทั้งในฐานะผู้ใช้รถขนส่งและแรงงาน เราจะพัฒนาความเสมอภาคทางเพศ บูรณาการและเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย เรายินดีกับความสำเร็จของ APEC Women in Transportation Initiative ซึ่งเปิดตัวในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่งของเอเปค ปี 2011 และการทำงานเพื่อเร่งการดำเนินการตาม Roadmap La Serena for Women and Inclusive Growth

14. เราพยายามที่จะเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการใช้ระบบขนส่งอย่างผิดกฎหมายสำหรับการค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่มีภูมิหลังที่หลากหลายอย่างไม่สมส่วน เราสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกับภาคการขนส่งและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อยุติกิจกรรมอาชญากรรมนี้

15. นวัตกรรม: เราเน้นย้ำถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ครอบคลุมและยั่งยืน ทำให้ซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้ผู้คนสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้น และการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนและความมั่งคั่ง เรามอบหมายให้ TPTWG เพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดใหม่จะมีความโดดเด่นในการอภิปรายและงานของกลุ่ม รวมถึงวิธีการปรับปรุงความยืดหยุ่นของเทคโนโลยีต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ

16. ดังที่ผู้นำของเราเน้นย้ำเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว (ค.ศ. 2022) เราได้เห็นสงครามในยูเครนที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจโลก มีการอภิปรายในประเด็นที่เราย้ำจุดยืนของเราตามที่แสดงในเวทีอื่น ๆ รวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งในข้อมติที่ ES-11/1 ลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2022 ตามมติเสียงข้างมาก (141 โหวต 5 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 35 คน งดออกเสียง 12 คน) แสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อการรุกรานของสหพันธรัฐรัสเซียต่อยูเครน และเรียกร้องให้มีการถอนตัวออกจากดินแดนยูเครนโดยสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข สมาชิกส่วนใหญ่ประณามสงครามในยูเครนอย่างรุนแรง และย้ำว่าสงครามดังกล่าวก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงของมนุษย์และทำให้รุนแรงขึ้น ความเปราะบางที่มีอยู่ในเศรษฐกิจโลก ทั้งการเติบโตที่จำกัด การเพิ่มอัตราเงินเฟ้อ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ความไม่มั่นคงด้านพลังงานและอาหารที่สูงขึ้น และการเพิ่มความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน มีมุมมองอื่น ๆ และการประเมินสถานการณ์และการคว่ำบาตรที่แตกต่างกัน เราตระหนักดีว่าเอเปคไม่ใช่เวทีสำหรับแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย เรารับทราบว่าปัญหาด้านความปลอดภัยสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก1

17. สุดท้ายนี้ เราขอขอบคุณเมืองดีทรอยต์และรัฐมิชิแกนสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมครั้งที่ 11 ของเรา และเราหวังว่าจะได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งต่อไปในอนาคตอันใกล้

หมายเหตุ

1ข้อที่ 16 ของเอกสารนี้นำมาจากคำประกาศของผู้นำเอเปคที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 ได้รับความเห็นชอบจากทุกประเทศสมาชิก ยกเว้นสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และสหพันธรัฐรัสเซีย

ที่มา

APEC. (19 May 2023). Chair’s Statement of the 11th APEC Transportation Ministerial Meeting. Retrieved from https://www.apec.org/meeting-papers/sectoral-ministerial-meetings/transportation/2023-transportation-detroit

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์