ไทยผนึกกานาสร้างความร่วมมือด้านเกษตร ฮับตลาดแอฟริกาตะวันตก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 – 17:29 น./ประชาชาติธุรกิจ

ไทย – กานา ขยายความร่วมมือด้านการเกษตร HUP แอฟริกาตะวันตก ตลาดส่งออก 2 พันล้าน  อลงกรณ์ พร้อมหนุนเทคโนโลยี องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง – ทำเกษตร BCG

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้หารือร่วมกับ ดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย และคณะ

ในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model ที่เป็นแนวทางการการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ รวมถึงความร่วมมือในด้านอื่น ๆ

ผลจากการหารือร่วมกันในวันนี้ ทราบว่าประเทศกานามีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวและเพิ่มผลผลิตภายในประเทศมากขึ้น และมีความสนใจในแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำการเกษตรแบบ BCG Model โดยเฉพาะข้าวรักษ์โลกที่ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี และยังเป็นแนวทางใหม่ของการทำการเกษตรโลก

เนื่องจากกานามีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการเกษตร และแรงงานไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเกษตร เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบดั้งเดิม ยังไม่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากนัก ไม่นิยมใช้ปุ๋ยทำการเกษตรเพาะปลูก ทำให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตต่ำ

นอกจากนี้ ไทยยังพร้อมให้ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยี สนับสนุนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในเรื่องของการผลิตข้าว โดยเฉพาะ “การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ” ซึ่งเป็นประเด็นที่กานาสนใจ โดยกรมการข้าวและประเทศกานาได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวกันอย่างใกล้ชิด

ซึ่งทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนด้านวิชาการ เครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีต่อไป เป็นไปตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนและขยายความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ทั้งนี้ กานายังได้ชื่นชมแนวทางศาสตร์พระราชา ตลอดจนโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งได้นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาในด้านการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้การสนับสนุน ผ่านโครงการที่ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล เป็นต้น

โดยจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร  เพื่อหารือร่วมกับกานา เพื่อศึกษาดูความเป็นไปได้ในความร่วมมือพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ต่อไป

กานามีการเติบโตของสังคมเมืองมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น และประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยแล้วเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก  และเป็น Hub ในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตก  ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร กานาเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 74 ของไทย ในระหว่างปี2563 – 2565 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 0.11 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลก

โดยในปี 2563 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 2,183 ล้านบาท และในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2,590 ล้านบาท แต่ในปี 2565 มีมูลค่าลดลงเหลือ 1,729 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 2,167 ล้านบาท  ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับกานามาตลอด

สำหรับสินค้าส่งออก  10 อันดับแรก ได้แก่ ข้าว เครื่องดื่ม เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง น้ำมะพร้าว เป็นต้น ปลายข้าว ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา) บรรจุกระป๋อง เต้าหู้ แวฟเฟิลและเวเฟอร์ ขนมที่ทำจากน้ำตาลที่ไม่มีโกโก้ผสม เช่น ลูกกวาด ช็อกโกแลตขาว น้ำมันดิบ สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง และขนมปังกรอบ

ส่วนสินค้านำเข้า 10 อันดับแรก  ได้แก่ โกโก้เพสต์ไม่เอาไขมันออก ปลาทูนาครีบเหลืองแช่แข็ง ปลาสคิปแจ็ค (ปลาโอท้องแถบ) แช่แข็ง ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส) แช่แข็ง ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส) แช่แข็ง น้ำมันมะพร้าวอื่น ๆ เช่น แฟรกชันของน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์ แพะ ปลามีชีวิตอื่น ๆ เช่น

ลูกปลา น้ำมันอิลลิพีนัต และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์อื่น ๆ

Cr : ประชาชาติธุรกิจ