กขค.เปิดเวทีแข่งขันการค้า”เอเปค” หนุนผู้ประกอบการทันธุรกิจโลก

09 พ.ย. 2565 เวลา 17:29 น./กรุงเทพธุรกิจ

กขค.จัดประชุม กลุ่ม CPLG) ถกนโยบายการแข่งขันสมาชิก เอเปค มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง      โควิด -19 หนุนโมเดลBCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกฎหมายและนโยบายแข่งขันเอเปค หรือ APEC Competition Policy and Law Group (CPLG) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าทั่วเอเปคจาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิก โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในการเสริมสร้างและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์วิกฤติโควิด – 19 และผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ยังได้สัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะการบังคับใช้และพัฒนากฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเติบโตในเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG  โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปากฐาพิเศษในหัวข้อ “เป้าหมายกรุงเทพด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว – มิติความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

นายสกนธ์ กล่าวว่า   กลุ่ม CPLG  เป็น working group หนึ่งของเอเปคฯ และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิด นโยบาย และแนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนที่เสรีและเป็นธรรมและความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมและสร้างเครือข่ายระหว่างสำนักงาน กขค. และหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าอื่น ๆในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั่วโลก เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะผู้นำด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในภูมิภาค

นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าในฐานะประธานในการประชุมของกลุ่มในปี2565 – 2566  กล่าวว่า  ได้เสนอวาระและแผนประจำปีใน 3 ประเด็นหลักแก่กลุ่มฯ ได้แก่ 1.การสนับสนุนการฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด-19 2. การกำกับดูแลและส่งเสริมการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมในตลาดดิจิทัล และ 3. การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Cr : กรุงเทพธุรกิจ