เอเปคตั้งเป้าหมายร่วมกันก่อนการประชุมใหญ่เดือนพฤศจิกายน

31 สิงหาคม 2022 เชียงใหม่ ประเทศไทย การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3

การหารือที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเอเปคเดินหน้าเพื่อสร้างจุดร่วมในการก้าวไปสู่เป้าหมายของเอเปคในการสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลัง ยืดหยุ่น และสงบสุข ซึ่งพวกเขาได้สรุปการประชุมกลุ่มการค้าและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมที่ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย

“เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะสานต่อการเจรจาและการทำงานเพื่อค้นหาเป้าหมายร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฉากทัศน์ของความท้าทายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งวิกฤตสุขภาพ เศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม” นายธานี ทองภักดี ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค 2022 กล่าว

“ขณะที่เราก้าวหน้าไปด้วยดี แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องดำเนินการอีกมาก เนื่องจากเรามีเวลาเพียง 3 เดือนในการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในสัปดาห์การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค” นายธานีกล่าวเสริมในขณะที่เขาต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ จ.เชียงใหม่

การสร้างแรงผลักดันในการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าเจนีวา (Geneva Package of trade agreements) ขององค์การการค้าโลก ซึ่งได้รับการรับรองระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่ 12 ในเดือนมิถุนายน ผ่านคณะกรรมการการค้าและการลงทุน (Committee on Trade and Investment) ขับเคลื่อนความก้าวหน้าในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินอุดหนุนการประมง การอำนวยความสะดวกทางการค้า การเกษตร การแปลงเป็นดิจิทัล และการเลื่อนการภาษีศุลกากร เป็นต้น

“เอเปคยังคงมีบทบาทในฐานะศูนย์กลางการบ่มเพาะความคิดผ่านการเสริมสร้างศักยภาพในประเด็นต่าง ๆ เช่น การค้าที่ยั่งยืนและครอบคลุม และต่อยอดจากความพยายามขององค์การการค้าโลก” นายธานีกล่าวเสริม

การบังคับใช้ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระดับภูมิภาค เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของแผนการทำงานหลายปีของเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) โดยตระหนักว่า ระเบียบวาระการประชุมเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิกจะมีความรอบคอบและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมากขึ้น

นายธานีกล่าวอีกว่า “เราได้ยินคำแนะนำจากภาคเอกชนผ่านสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค เช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ของเอเปค เรายังคงทำงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานต่อไป รวมทั้งการสำรวจปัญหาการค้าในอนาคต เช่น การค้าที่ครอบคลุม แรงงาน รัฐวิสาหกิจ และปัญหาสิ่งแวดล้อม”

“เราจำเป็นต้องทำให้การค้าขายดีขึ้นสำหรับทุกคน โดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเสริมสร้างศักยภาพของเอเปคทั่วทั้งภูมิภาคและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เขากล่าวเสริม

ผู้ปฏิบัติงานตระหนักดีถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างการค้าบริการของเอเปค ผ่านแผนงานด้านการแข่งขัน โดยสังเกตว่าสมาชิกจำนวนมากพึ่งพาภาคส่วนนี้ โดยข้อตกลงในการเพิ่มตัวบ่งชี้การติดตามการฟื้นตัวจากโรคระบาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

สมาชิกเอเปคกำลังก้าวหน้าในการริเริ่มเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นและส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมผ่านแนวทางต่าง ๆ เช่น รูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน (bio-circular-green economy model: BCG)

ประเทศไทยในฐานะจ้าภาพเอเปค 2022 ได้อภิปรายที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน การเจรจาพยายามที่จะผลักดันวาระความยั่งยืนของเอเปคในลักษณะองค์รวมและบูรณาการ โดยเน้นแนวทางของสังคมทั้งระบบเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน การจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และประสิทธิภาพของทรัพยากรและการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

เมื่องมองไปข้างหน้า การประชุมสตรีกับเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 7 (APEC Women and the Economy Forum) จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายนที่กรุงเทพฯ รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะมุ่งพัฒนางานด้านความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรี ในขณะเดียวกันก็จัดการกับผลกระทบที่ไม่สมส่วนของโควิด-19 ต่อการจ้างงานและวิถีชีวิตของสตรี

การประชุมระดับรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเอเปค (APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting) จะจัดขึ้นที่ภูเก็ตในวันที่ 9-10 กันยายน โดยมุ่งเน้นที่การเร่งรัดการนำรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนของธุรกิจขนาดเล็กมาใช้ ตลอดจนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อความยืดหยุ่นในอนาคต

ในเดือนตุลาคม รัฐมนตรีคลังเอเปคจะประชุมกันที่กรุงเทพฯ และจะหารือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกและระดับภูมิภาค ทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การฟื้นตัวที่ไม่สม่ำเสมอ การเงินที่ยั่งยืน และระบบดิจิทัลสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นจุดเน้นของการประชุม

ที่มา

APEC. (31 August 2022). APEC Cultivates Common Goals Ahead of November’s Meeting. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/apec-cultivates-common-goals-ahead-of-november-s-meeting

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์