แถลงการณ์ร่วมของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค: การเอาชนะโควิด-19 และเร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

16 กรกฎาคม 2021 เวลลิงตัน, นิวซีแลนด์

ผู้นำเขตเศรษฐกิจของเอเปคได้ประชุมร่วมกันวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 เพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤติโควิด-19 ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ และการตอบโต้ การระบาดใหญ่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้คนและเศรษฐกิจของภูมิภาค ความพยายามของเราในการวินิจฉัยและรักษาโควิด-19 ยังคงมีความสำคัญ แต่เราจะเอาชนะภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพนี้ได้ด้วยการเร่งการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการประกันคุณภาพและราคาไม่แพงอย่างเสมอภาค เราตระหนักดีถึงบทบาทของการให้วัคซีนโควิด-19 ที่ทั่วถึงในฐานะสาธารณะประโยชน์ของโลก ด้วยเหตุนี้ เราจะพยายามเป็นสองเท่าในการขยายการผลิตและการจัดหาวัคซีน การสนับสนุนความพยายามในการกระจายวัคซีนทั่วโลกและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโดยสมัครใจ ตามเงื่อนไขที่ตกลกร่วมกัน เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสาธารณสุขของเราครอบคลุมประชาชนทุกคน มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เรายินดีกับความพยายามที่หลากหลายและต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนแหล่งข้อมูลทั่วเอเปกเพื่อต่อสู้กับการระบาด เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ปุตราจายากับชุมชนเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลัง คล่องตัวและสงบสุขภายในปี 2040 เพื่อความรุ่งเรืองของประชาชนและผู้คนรุ่นถัดไปในอนาคต

การเติบโตที่เข้มแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและครอบคลุม

          ขณะที่เราก้าวผ่านวิกฤติที่เกิดขึ้น เราจะทำงานเพื่อให้มันใจว่าประชาชนทุกคนมีโอกาสและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครที่จะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นัยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของมาตรการกระตุ้นทางการคลังที่มีนั้น เราจะทำและจะสนับสนุนสมาชิกของเราต่อไปตราบเท่าที่จำเป็น ผู้นำของเรากำลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคและเชิงโครงสร้าง เพื่อเร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เราจะกำหนดเป้าหมายตามมาตรการที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงการดำเนินงานที่ช่วยให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ เราจะส่งเสริมการเชื่อมโยงที่ราบรื่นและห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจและประชาชนของเราในการออกรูปแบบการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับความพยายามฟื้นฟูระดับโลก เราขอย้ำถึงความสำคัญชองนโยบายทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือและการเติบโตที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดหาเงินทุนอย่างยั่งยืนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและการลงทุนที่อยู่บนพื้นฐานงานของเอเปก

นวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล

โควิด-19 ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและหลายหลายต่อประชาชนและธุรกิจของเรา ในช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มั่นคงเพื่อรักษากิจการ เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าของนวัตกรรม โดยตระหนักว่าบุคคลและธุรกิจบางส่วนจำเป็นต้องเข้าสู่ภาคส่วนใหม่ เราจะทำงานร่วมกันในวาระของการปฏิรูปโครงสร้างที่เน้นการเติบโต ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุม มีความคล่องตัว ยั่งยืนและเป็นมิตรกับนวัตกรรม เราจะสนับสนุนให้ประชาชนของเราปรับตัวเข้ากับการทำงานในอนาคต เราจะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ช่วยให้ประชาชนและธุรกิจของเรา โดยเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการทำงานที่ดีและโอกาสที่เพิ่มขึ้น เราจะก้าวร่วมกันไปข้างหน้าสู่อนาคตดิจิทัล เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้มแข็ง เราตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของข้อมูลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจต่อธุรกรรมดิจิทัล เราจะสนับสนุนมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและลดช่องว่างทางดิจิทัล รวมถึงความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

การค้าและการลงทุน

          เราเน้นย้ำบทบาทสำคัญของการค้าและการลงทุน และความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และช่วยให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับประชาชนของเราทุกคน ผู้นำของเรากำลังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค ผู้นำของเรากำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคสามารถสนับสนุนการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การไหลเวียนของสินค้าและบริการ โดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนการตอบสนองด้านสุขภาพและเศรษฐกิจในช่วงเวลาวิกฤตินี้ เราต้องปูทางให้การเดินทางข้ามพรมแดนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่บ่อนทำลายความพยายามในการป้องกันการกระจายของโควิด-19 เราตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนเสรี เปิดกว้าง ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใสและคาดการณ์ได้ ซึ่งจะช่วยต่อสู้กับผลกระทบของการระบาดใหญ่ในวงกว้างได้ เราจะผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกในการฟื้นฟู ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในเวลานี้ องค์การการค้าโลกควรแสดงให้เห็นว่ากฎการค้าระดับโลกสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวจากวิกฤติสุขภาพและเศรษฐกิจได้ และเราจะปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์จนถึงที่สุด

เราขอขอบคุณ นิวซีแลนด์ที่เป็นประธานและหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในเดือนพฤศจิกายน

Haumi ē, Hui ē, Tāiki ē. (ภาษาเมารี)

มีส่วนร่วม ปฏิบัติงาน เติบโตไปด้วยกัน

อ้างอิง

APEC. (2021). APEC Economic Leaders’ Statement: Overcoming COVID-19 and Accelerating Economic Recovery. Retrieved from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2021/2021_ILR

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์